Sociaal tolken en vertalers zijn vanaf nu vrijgesteld van BTW.

zaterdag 7 juni 2014

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in een recente brief gericht aan het Kruispunt Migratie-Integratie duidelijkheid geboden over deze vrijstelling:

Uit onderzoek van het dossier is gebleken dat sociaal tolken en sociaal vertalers in Vlaanderen steeds werken in opdracht van een erkende Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldienst (een openbare dienst of een vzw). Deze diensten (STVD’s) zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering. De uiteindelijke afnemers van de door de tolken en vertalers verrichte diensten zijn openbare diensten en maatschappelijke voorzieningen.
 
Overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek zijn van de belasting vrijgesteld de diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard worden erkend. Op grond van voornoemde bepaling zijn de prestaties van de Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldiensten (ongeacht of het gaat om een openbare dienst dan wel een vzw) vrijgesteld van de btw.
Voornoemde vrijstelling geldt eveneens voor de prestaties verricht door de zelfstandige sociaal tolken en sociaal vertalers. Of de tolk/vertaler optreedt als rechtspersoon dan wel als natuurlijke persoon speelt terzake geen enkele rol. Het feit dat de prestaties van de tolk/vertaler gefactureerd worden met tussenkomst van de STVD, dan wel rechtstreeks door de tolk/vertaler aan de uiteindelijke afnemer is evenmin relevant. Het is evenwel steeds vereist dat de tolken/vertalers werken in opdracht van een erkende STVD. Tolk- of vertaalprestaties die rechtstreeks voor een anderstalige afnemer worden verricht, zelfs tegen een sociaal tarief, kunnen nooit als sociaal tolken of sociaal vertalen worden beschouwd en worden hier derhalve niet beoogd.
 
Wanneer de sociaal tolk of sociaal vertaler optreedt als werknemer in dienst van SmartBe heeft de tolk of vertaler, gelet op de band van ondergeschiktheid, niet de hoedanigheid van btw-belastingplichtige en is de vraag naar de toepassing van de vrijstelling niet aan de orde.

Tolken/vertalers die naast bedoelde sociaal tolk-/vertaaldiensten andere diensten verrichten die niet onder toepassing van de vrijstelling vallen dienen te worden aangemerkt als gemengde belastingplichtigen. Voor bijkomende inlichtingen inzake het recht op aftrek van een gemengde belastingplichtige alsook inzake de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 56, § 2, van het Btw-Wetboek kan de tolk/vertaler zich wenden tot het bevoegde btw-controlekantoor.
1 opmerking

  1. Hallo, Op zoek naar een schuldconsolidatielening, ongedekte leningen, zakelijke leningen, hypotheekleningen, autoleningen, studieleningen, persoonlijke leningen, risicokapitaal, bitcoin-lening, enz! Ik ben een particuliere kredietverstrekker, ik verstrek leningen aan bedrijven en particulieren met lage rentetarieven en redelijke rentetarieven van 2%. E-mail naar: christywalton355@gmail.com

    BeantwoordenVerwijderen

Je kunt hieronder je bericht of commentaar achterlaten, maar je moet eerst inloggen met je Google- of Gmail-account of een andere openid account.

Met deze werkwijze proberen we onze site te beschermen van spam en andere anonieme berichten.

 

Sociale Media


Meest gelezen